Stg Kerspelkerk St Walburgis

Sint Walbugiskerk te Netterden A.D. 2014

door: B.H. (Benny) Evers

Doelstelling van Stichting

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis heeft in de eerste plaats tot doel om het Netterdense kerkgebouw, met al haar cultuur historische waarde, technisch en bouwkundig in goede staat te houden. Daarnaast kan de stichting financiële ondersteuning geven om de functie van het kerkgebouw te behouden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de jaarlijkse processie en de mogelijkheid om in Netterden begraven te worden. De stichting biedt alleen ondersteuning wanneer de huidige eigenaar (inmiddels de parochie Maria Leatitia) zelf onvoldoende middelen ter beschikking kan stellen. Tenslotte kan de stichting, indien het geval zich voor mocht doen, het kerkgebouw in eigendom verkrijgen om deze zo voor de (Netterdense) gemeenschap te behouden.

Beleidsplan

De werkzaamheden en activiteiten van Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis zijn gericht op de uitvoering van bovenvermelde statutaire doelstelling van de stichting. De stichting probeert dit doel te bereiken met zoveel mogelijk draagvlak, ondersteuning en medewerking van de bewoners van het dorp Netterden.

Om de doelstelling te realiseren zijn natuurlijk financiële middelen nodig. Het vermogen van de stichting wordt verworven middels, donaties, subsidies, opbrengsten van activiteiten, dan wel middels hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, of op enigerlei andere wijze wettig verkrijgt.

De stichting is in april 2009 opgericht. De aanleiding voor de oprichting was de op dat moment naderende fusie waarmee de oorspronkelijke Sint Walburgisparochie van Netterden in januari 2010 is opgegaan in de inmiddels voormalige Verrijzenisparochie. Dit heeft de nodige onrust en negatieve emotie veroorzaakt, waarbij veel mensen zich openlijk uitspraken om niet meer dezelfde bijdrage te leveren aan de Verijzenisparochie als aan de Sint Walburgisparochie. Voor mensen die niet meer bereid waren om de Verijzenisparochie te steunen bood de stichting een alternatief. De stichting garandeert dat schenkingen ook daadwerkelijk aan de Sint Walburgiskerk of daaraan gerelateerde activiteiten worden besteed. Dit was en is succesvol. De stichting blijkt naast de geloofsgemeenschap ook mensen aan te spreken die voorheen geen binding met de Sint Walburgiskerk hadden.

In het eerste jaar is vooral aandacht besteed aan het uitdragen van de doelstelling en het werven van vaste donateurs. De stichting heeft dit in samenspraak gedaan met de Locatieraad van Geloofsgemeenschap Netterden. Door samenwerking is gerealiseerd dat de negatieve gevolgen van de fusie naar de Verrijzenisparochie beperkt zijn gebleven. De feitelijke betrokkenheid bij het kerkgebouw en de financiële bijdragen zijn kort gezegd op niveau gebleven, ondanks de negatieve emoties die de fusie met zich meebracht.

Na de opstartperiode is de stichting steeds meer betrokken geraakt bij de restauratie van het interieur van het kerkgebouw. De restauratie dreigde in het geheel niet door te gaan vanwege een begrotingstekort van ongeveer € 100.000,-. De stichting heeft daarom de inspanningsverplichting op zich genomen om dit begrotingstekort te dichten. Hierdoor werden de gereserveerde gelden alsnog beschikbaar gesteld en zijn de restauratiewerkzaamheden in december 2012 gestart. Daarnaast is in 2014 het kerkplein heringericht onder coördinatie van de Stichting en met grote inzet van lokale ondernemers. Uiteindelijk konden op 4 oktober 2014 zowel het kerkgebouw als het kerkplein feestelijk heropend worden. Samen met de restauratie van de buitenzijde van het kerkgebouw (jaren 90) is de bouwkundige staat en de uitstraling van het gebouw in grote lijnen gewaarborgd voor de komende 20 jaar.

Na de restauratie heeft de Stichting zich enerzijds gericht op ondersteuning bij de dagelijkse exploitatie van het kerkgebouw, ter ondersteuning van de Locatieraad en anderzijds op de functie van het kerkgebouw voor de komende decennia. Dit laatste vooral in verband met het voornemen van de voormalige Verrijzenisparochie om op termijn een nieuwe eigenaar voor het kerkgebouw te vinden. Om die reden heeft de stichting oriënterende gesprekken gevoerd met de Verrijzenisparochie, de Locatieraad, mensen uit de geloofsgemeenschap en lokale ondernemers. Op 18 november 2015 is in dit verband een open informatie avond bij Zaal Meijer gehouden. De daar verkregen input is in een exploitatieplan opgenomen. Het exploitatieplan is opgesteld ten behoeve van eigendomsovername van de Sint Walburgiskerk door de stichting.

Vanuit juridisch, feitelijk en financieel perspectief is de eigendomsovername van de Sint Walburgiskerk door de Stichting haalbaar. De Stichting kan en mag wettelijk en statutair het kerkgebouw overnemen en exploiteren. Feitelijk zijn er voldoende mogelijkheden om het kerkgebouw breder te exploiteren. Daar is vraag naar en ook draagvlak voor. Door het kerkgebouw breder/dagelijks te exploiteren dan in de huidige situatie, zullen de structurele inkomsten stijgen. Het feit dat de bredere exploitatie gestoeld is op vrijwilligers maakt dit voor een belangrijk deel mogelijk.

De incidentele uitgaven (groot- en onverwacht onderhoud en toekomstige restauratie) zullen deels uit dotaties vanuit de dagelijkse exploitatie worden gedekt en grotendeels op projectbasis moeten worden gefinancierd. Fondsenwerving en subsidies zullen daarin een belangrijke rol spelen. Voor de startsituatie is echter een financiële buffer zeer belangrijk. Daarom is het financiële beleid op dit moment gericht op het zo goed financieel positioneren van de stichting in het kader van de eigendomsovername. De financiële steun van de mensen via de stichtingsbijdrage blijft daarom ook zeer belangrijk.

Al met al is de Stichting in staat om het kerkgebouw op lange termijn kostendekkend te kunnen exploiteren. Daarnaast zal het voortbestaan en in stand houden van een dergelijk beeldbepalend, religieus en cultureel belangrijk bouwwerk ook voor de leefbaarheid in het dorp en de weide omgeving positief van invloed zijn.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Daadwerkelijke onkosten worden in principe ook niet vergoed. Sinds de oprichting zijn er geen onkosten vergoed.

Activiteiten

In 2010 en 2011 is het bestuur bij vrijwel alle inwoners van Netterden langs geweest om uitleg te geven over de doelstelling van de stichting en om incassoformulieren op te halen. Middels de incassoformulieren hebt u de stichting gemachtigd om elk jaar een vast bedrag te incasseren. Het gaat hier om de Jaarlijkse Stichting Bijdrage waarmee u de doelstelling van de stichting steunt. Daarnaast ontvangt de stichting nog inkomsten uit eenmalige donaties van begunstigers.

In 2012 hebben we een bijdrage aan de nieuwe kachel voor het kerkgebouw gedaan. Een nieuwe kachel was een voorwaarde voor de restauratie. Anders gezegd: zonder nieuwe kachel zou de restauratie niet door zijn gegaan. Voorts heeft de stichting de inspanningsverplichting op zich genomen om het begrotingstekort van het restauratieproject te dichten. De restauratie is inmiddels succesvol afgerond en dat is op 4 oktober 2014 uitgebreid gevierd.

Nadat duidelijk werd dat de Sint Walburgiskerk toch aan de eredienst zal worden ontrokken, heeft de stichting zich volledig gericht op eigendomsovername van het kerkgebouw. De eigendomsovername van de Sint Walburgiskerk door de Stichting is vanuit juridisch, feitelijk en financieel perspectief haalbaar. Ook zijn er voldoende mogelijkheden om het kerkgebouw breder te exploiteren dan nu het geval is. Dat kan echter alleen met vrijwilligers die dat voor een belangrijk deel mogelijk maken.

Aangezien kostendekkende exploitatie aantoonbaar mogelijk is wordt, in de aanloop naar de eigendomsoverdracht, samen met de vrijwilligers uitvoering gegeven aan de effectuering van de bredere/dagelijkse exploitatie die zal plaatsvinden op het moment dat de stichting eigenaar wordt van de Sint Walburgiskerk.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis