Financiële verantwoording 2018


Toelichting op jaarrekening 2018

Op 14 maart 2018 is het notariële leveringscontract getekend en is de Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis eigenaar geworden van een aantal onroerende zaken van de voormalige Sint Walburgisparochie. Als gevolg daarvan wijkt de balans en de staat van baten en lasten over 2018 aanzienlijk af van die van de voorgaande jaren.

De in eigendom verkregen onroerende zaken zijn op de balans opgevoerd voor de aankoopprijzen zoals vermeld in het notariële contract. Ten aanzien van de Walburgisschool heeft de stichting niet direct het eigendom verkregen maar een juridische aanspraak op de school ingeval in de toekomst de schoolactiviteiten mochten eindigen. Deze juridische aanspraak heeft ook een economische waarde en is dan ook als zodanig op de balans vermeld.

De voormalige Sint Walburgisparochie en haar rechtsopvolger de Maria Laetitia Parochie hebben een instandhoudingssubisie voor de Sint Walburgiskerk toegekend gekregen. Deze subsidie is in verband met de overgang van het kerkgebouw samen met het gebouw aan de stichting overgedragen. Daarvoor is een bedrag van € 59.003,-- aan de stichting overgemaakt. Dit bedrag is op de balans opgenomen als onderhoudsbijdrage BRIM en is daarmee niet vrij besteedbaar en dient enkel aan de instandhouding van de Walburgiskerk te worden besteed.

De overige inkomsten bestaan, zoals gebruikelijk, uit de jaarlijkse stichtingsbijdrage, rondleidingen, de kist en donaties/vrije giften. Daarnaast zijn er nieuwe activiteiten ontplooid ter (gedeeltelijke) vervanging van de weggevallen parochieactiviteiten. Zo worden door de werkgroep ‘Anders beleven’ volledig zelfstandig gebedsdiensten en bezinningssamenkomsten georganiseerd, waaruit inkomsten voortvloeien in de vorm van gebedsintenties en collectes. Tevens heeft de Stichting in 2018 als gevolg van de overname van het kerkgebouw een tweetal uitvaarten gehad, is er een burgerlijk huwelijk voltrokken, een concert en een evenement geweest en zijn we begonnen met het gedeeltelijk openstellen van de kerk waarbij mensen in de gelegenheid zijn om kaarsen te branden. Tot slot ontvangt de stichting een vergoeding van de Maria Laetitia Parochie voor het gebruik maken van de kerk door de geloofsgemeenschap. Al met al leidt dat tot een bedrag van € 10.792,-- aan baten over 2018.

Met de overname en het bezit van de bovengenoemde onroerende zaken volgen van zelf de lasten die daarmee samenhangen, zoals de belastingen, de verzekeringen, en kosten voor de nutsvoorzieningen. Hoewel voor het kerkgebouw een naar omstandigheden gunstige verzekeringspolis kon worden afgesloten zijn de premiekosten voor een dergelijk monumentaal gebouw altijd substantieel. Vanwege de omvang van het gebouw geldt hetzelfde voor de energiekosten. De klokken bleken na aankoop gebrekkig te zijn, maar de kosten voor het herstel zijn achteraf door de Maria Laetitia Parochie vergoed en vormen daarmee geen last ter zake. Voorts waren er wat kleinere herstelwerkzaamheden nodig, zodat voor 2018 de lasten van het kerkgebouw in het totaal € 6.276,-- bedroegen.

De lasten met betrekking tot de voormalige bank zijn dan ook aanzienlijk minder. Slechts het energieverbruik is wat hoger als gebruikelijk voor een vergaderruimte, maar dat hangt samen met het laadstation van de dorpsauto. De totale kosten voor het voormalige bankgebouw bedragen € 778,--.

Verdere lasten over 2018 worden gevormd door bankkosten, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de notariskosten in verband met de overname van het vastgoed.

Het resultaat van baten verminderd met lasten bedraagt € 60.269,--, maar in dit bedrag zit het bedrag dat verband houdt met de instandhoudingsubsidie verdisconteerd. Dit bedrag is zoals gezegd geoormerkt, zodat het eigenlijke resultaat zonder subsidie € 1.266,-- bedraagt.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis

Elly Geurtsen, André Cent, Tom Gilsing, Frank Simmes en Carel Kruese

Bent u nog geen donateur en wilt u wel een bijdrage leveren? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar: stg.kerspelkerk@gmail.com