Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording

april 2017

Beste inwoners van Netterden,

Zoals u gewend bent informeren wij u jaarlijks over de financiële positie en de activiteiten van Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis.

Belangrijkste activiteiten in het jaar 2016

Helaas heeft de Parochie Maria Laetitia het voornemen om de Walburgiskerk in Netterden te sluiten voor katholieke erediensten. Daarom is de Parochie Maria Laetitia op zoek naar een nieuwe bestemming en eigenaar voor het kerkgebouw. In 2016 hebben wij ons vooral met dit onderwerp bezig gehouden. Samen met de Locatieraad Netterden zijn wij doorlopend in gesprek geweest met de toenmalige Verrijzenisparochie om de mogelijkheden voor de Walburgiskerk te onderzoeken en daarover te onderhandelen. Wij hebben bij de onderhandelingen niet alleen gekeken naar het kerkgebouw, maar naar alle bezittingen van de parochie in Netterden of die verband houden met Netterden. Inmiddels zijn de onderhandelingen in de afrondende fase.

Het bisdom stelt een exploitatieplan met een financiële begroting van 5 jaar als voorwaarde voor de overname. Dit plan hebben wij in 2016 opgesteld en inmiddels ingediend bij het bisdom.

Financiële gegevens over het jaar 2016

Op de volgende pagina van Netternieuws ziet u de financiële jaarcijfers van de stichting van het jaar 2016. De schriftelijke toelichting leest u hieronder.

De inkomsten

De Jaarlijkse Stichting Bijdrage waaraan een groot deel van de inwoners van Netterden doneert heeft in 2016 € 2.937,50 opgebracht. Verder hebben wij via eenmalige donaties € 883,60 ontvangen. Tot de eenmalige donaties rekenen wij ook de gelden uit de kist die we altijd bij de openstelling van de kerk neerzetten, net als de gelden die via inzamelingen of andere verrichtingen worden opgehaald. Tot slot is nog een bedrag van € 215,87 aan rente op onze spaarrekening ontvangen. De inkomsten over 2016 bedroegen in het totaal € 4.036,97.

De uitgaven

De totale uitgaven over 2016 bedroegen € 327,15. Dit zijn uitsluitend bankkosten en verzekeringskosten. De dagelijkse exploitatiekosten van de stichting kunnen zo laag blijven omdat in alle andere benodigdheden kosteloos wordt voorzien. Uiteraard zullen de uitgaven fors stijgen, wanneer de stichting eigenaar wordt van het kerkgebouw.

De balans

Dit jaar waren de inkomsten € 3.709,82 hoger dan de uitgaven. Het eigen vermogen van de stichting (het banktegoed) was per 31 december 2016 € 53.089,72.

2017 en verder

Het is bijna zeker dat Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis in 2017 eigenaar zal worden van het kerkgebouw met bijhorende zaken. De onderhandelingen over de voorwaarden van de overname van het kerkgebouw zijn in de afrondende fase, maar uiteindelijk zal het Bisdom nog wel toestemming moeten geven voor de eigendomsoverdracht.

Op dit moment moeten nog twee belangrijke onderwerpen worden uitgewerkt. Het eerste onderwerp is de inventaris van de Walburgiskerk. Om verschillende redenen mogen enkele objecten uit de inventaris eigenlijk niet in de Walburgiskerk blijven. Het Bisdom zal op korte termijn bekend maken welke objecten dit zijn. Wij zullen proberen om in overleg met het Bisdom deze objecten toch te behouden voor de Walburgiskerk. Het tweede onderwerp betreft het kerkhof. Wij willen het kerkhof graag in eigen beheer houden en hebben daar een voorstel toe gedaan. Wij verschillen tot nu toe van mening met het Bisdom over de voorwaarden van het beheer en de organisatievorm, maar we verwachten daar goed uit te zullen komen.

De komende maanden zullen wij doorgaan met het overleg en de onderhandelingen met de Verrijzenisparochie. Vooralsnog is het de planning dat in november 2017 de eigendomsoverdracht plaats zal vinden. Bij belangrijke ontwikkelingen zullen wij u informeren via het Netternieuws.

Graag willen wij afsluiten met het uitspreken van onze dank voor alle positieve reacties, de medewerking en de bijdragen die wij van veel mensen hebben gekregen. Wij hopen dat we op u kunnen blijven rekenen ten behoeve van de Sint Walburgiskerk.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis,

Elly Geurtsen,

André Cent,

Tom Gilsing

Bent u nog geen donateur en wilt u wel een bijdrage leveren? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar: st.kerspelkerk@gmail.com