Financiële verantwoording 2013

Toelichting

Eind 2012 is de restauratie van het interieur van de Sint Walburgiskerk daadwerkelijk begonnen. Voor de Stichting heeft het jaar 2013 volledig in het teken gestaan van fondsenwerving ten behoeve van de restauratie. De Stichting heeft immers de inspanningsverplichting op zich genomen om ten behoeve van de restauratie circa € 100.000,-- bijeen te brengen.

Inmiddels hebben we een toegezegde donatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds ten bedrage van € 26.000,-- ontvangen. Voorts hebben we veel tijd en moeite geïnvesteerd om een bijdrage van € 25.000,-- van het Skanfonds te ontvangen. In de loop van het aanvraagtraject is in overleg met de locatieraad de aanvraag op naam van de Verrijzenisparochie gesteld en hebben we gezamenlijk de procedure verder doorlopen. Uiteindelijk is de aanvraag door het Skanfonds afgewezen. Reden was dat uit informatie van het Aartsbisdom bleek dat de Sint Walburgiskerk aan de eredienst zou worden onttrokken. Het Skanfonds is een Katholiek sociaal fonds en heeft als beleid om alleen restauraties van kerken te ondersteunen als de kerk in gebruik blijft voor de eredienst. Dat was voor ons een flinke teleurstelling. Zeker omdat van sluiting aan het begin van het aanvraagtraject medio 2012 nog geen sprake was en wij op goede gronden op een positief besluit meenden te mogen rekenen. Uiteindelijk is het ons daardoor ook niet gelukt om volledig aan onze inspanningsverplichting te voldoen ten behoeve van de restauratie.

De Jaarlijkse Stichting Bijdrage waaraan een groot deel van de inwoners van Netterden doneert heeft in 2013 ruim € 3.400,-- opgebracht. Voorts hebben wij via eenmalige donaties ruim € 1.100,- ontvangen. Tot de eenmalige donaties rekenen wij ook de gelden uit de kist die we altijd bij de openstelling van de kerk neerzetten. Eveneens rekenen we daartoe alle gelden die via inzamelingen of andere verrichtingen worden opgehaald. Tevens is er nog een bedrag van € 510,-- aan rente op onze spaarrekening ontvangen. De inkomsten over 2013 bedroegen in het totaal € 31.191,54.

De totale uitgaven over 2013 bedroegen € 418,57. Dit bedrag is samengesteld uit verzekeringskosten en een eerste factuurbedrag met betrekking tot materialen voor het hekwerk in de kerk. Een zeer klein deel bestaat nog uit bankkosten. De kosten kunnen zo laag blijven omdat in alle andere benodigdheden kosteloos wordt voorzien.

Het einde van de restauratie is inmiddels in zicht met waardoor er een beroep zal worden gedaan op de fondsen van de Stichting om in de restauratiekosten bij te dragen. Niet alle onderdelen van het interieur zijn in de restauratie betrokken, waaronder de altaren en de piëta. Hierop zal de stichting zich na voltooiing van de lopende restauratie gaan richten. Uiteraard blijven wij ons sterk maken voor het open houden van de Sint Walburgiskerk.