Financiële verantwoording 2017

april 2018

Beste inwoners van Netterden,

Zoals u gewend bent informeren wij u jaarlijks over de financiële positie en de activiteiten van Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis.

Belangrijkste activiteiten in het jaar 2017

In de toelichting bij de jaarrekening 2016 hebben wij u geïnformeerd over het besluit van de Parochie Maria Laetitia om de Sint Walburgiskerk in Netterden aan de eredienst te onttrekken en dat wij daarop met de Parochie in overleg zijn getreden om de Sint Walburgiskerk met zo veel mogelijk van de (voormalige) bezittingen te verwerven en zo voor Netterden te behouden. In de aanloop naar de overname hebben wij een exploitatieplan en een financiële begroting over 5 jaren opgesteld en ingediend. Daarna is medio februari 2017, conform het kerkrecht, als eerste stap naar de uiteindelijke overdracht bij Café Meijer een hoorzitting voor alle parochianen gehouden. De planning was om eind 2017 de onttrekking aan de eredienst en de overdracht aan de stichting gerealiseerd te hebben. Helaas heeft de beoordeling van het exploitatieplan en de besluitvorming door het bisdom langer geduurd dan verwacht. Daarom werd de planning van onttrekking aan de eredienst en juridische overdracht aan de stichting naar achteren geschoven en kon dit pas in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. Hierover later meer, nu volgt eerst de toelichting op financiële resultaten over het jaar 2017.

Financiële gegevens over het jaar 2017

In bovenstaand overzicht ziet u de financiële jaarcijfers van de stichting van het jaar 2017. De schriftelijke toelichting leest u hieronder.

De inkomsten

De Jaarlijkse Stichting Bijdrage waaraan een groot deel van de inwoners van Netterden doneert heeft in 2017 € 3,067,50 opgebracht. Via eenmalige donaties is een bedrag van € 2.012,51 binnengekomen. Tot de eenmalige donaties rekenen wij kleine schenkingen, de gelden uit de kist in de kerk, maar ook gelden van inzamelingen of andere verrichtingen zoals rondleidingen. Tot slot is nog een bedrag van € 84,00 aan rente op onze spaarrekening bijgeschreven. Daarmee bedragen de inkomsten in 2017 in totaal € 5.164,01.

De uitgaven

De totale uitgaven over 2017 bedragen € 333,94. Dit bedrag bestaat hoofdzakelijk uit bankkosten en verzekeringskosten. De kosten van € 2,65 bij de Kamer van Koophandel zijn gemaakt ten behoeve van het overnameproces van de kerk. De dagelijkse exploitatiekosten van de stichting kunnen zo laag blijven omdat in alle andere benodigdheden kosteloos wordt voorzien.

Het resultaat

Het resultaat over 2017 bedraagt daarmee € 4.830,07 (= € 5.164,01 - € 333,94)

De balans

Het resultaat van € 4.830,07 komt ten goede aan het eigen vermogen (het banktegoed). Daarmee bedraagt het eigen vermogen van de stichting per 31 december 2017 € 57.919,79.

Het doel van de stichting is geweest om in de aanloop naar de overname van het kerkgebouw zo veel mogelijk reserve op te bouwen. Na overname van het kerkgebouw komen immers alle kosten daarvan voor rekening van de stichting. Het in standhouden en onderhouden van een dergelijk monumentaal object is een kostbare zaak. Reeds de reguliere kosten van nutsvoorzieningen en verzekeringen vormen jaarlijks een substantieel bedrag. Een buffer op het moment van verkrijging van de kerk is dan ook een financiële noodzaak voor een goede start naar de toekomst van zowel de Walburgiskerk als ons dorp.

De stand van zaken in 2018 en verder

Op 25 februari 2018 is met een laatste viering de Sint Walburgiskerk liturgisch aan de eredienst ontrokken zodat er geen sacramenten meer mogen worden uitgevoerd. Vervolgens is op 14 maart 2018 de zogenaamde leveringsakte bij de notaris getekend waardoor de stichting eigenaar is geworden van een aantal onroerende zaken die vroege aan de kerk toebehoorden, dat zijn:

- de Sint Walburgiskerk;

- het voormalige Rabobankgebouw;

- de ondergrond van het Gilde Gebouw.

Daarnaast heeft de stichting de rechtspositie van de parochie met betrekking tot de de Sint Walburgisschool met aanhorigheden. Anders gezegd, ingeval de school de functie van schoolgebouw verliest, wordt het gebouw met aanhorigheden eigendom van de stichting.

Het kerkgebouw en het kerkhof

De Stichting is eigenaar van het gebouw met het inventaris waartoe ook veel, maar niet alle liturgische voorwerpen behoren. Kort gezegd, de liturgische voorwerpen die nog voor de liturgie gebruikt kunnen worden, blijven eigendom van de Maria Laetitia Parochie. Maar deze zaken horen bij Netterden en daarom hebben we m.b.t. die zaken een bruikleenovereenkomst gesloten. De voorwerpen blijven in de kerk staan.

Daarnaast wordt de stichting eigenaar van de muur van het kerkhof, maar niet van het kerkhof zelf. Reden is dat het bisdom op religieuze gronden, zoals het garanderen van de grafrust, het eigendom niet wilde overdragen. Na stevige onderhandelingen zijn wij uiteindelijk overeen gekomen dat de Maria Laetitia Parochie eigenaar van het kerkhof blijft, maar dat de Stichting het gebruiksrecht heeft zo lang de stichting bestaat. Mocht de stichting ophouden te bestaan, dan valt het kerkhof weer terug aan de parochie/katholieke kerk. Daarmee is de grafrust van de overleden gegarandeerd. Tegelijkertijd is de stichting nu beheerder van de begraafplaats en zal vanaf nu ook de begrafenissen op het kerkhof regelen. Hierover wordt u later nog nader ingelicht.

Graag willen wij afsluiten met het uitspreken van onze dank voor alle positieve reacties, de medewerking en de bijdragen die wij van veel mensen hebben gekregen. Wij hopen dat we op u kunnen blijven rekenen ten behoeve van de Sint Walburgiskerk.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis,

Elly Geurtsen, André Cent, Tom Gilsing, Frank Simmes en Carel Kruese.

Bent u nog geen donateur en wilt u wel een bijdrage leveren? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar: st.kerspelkerk@gmail.com